Kursen

Skolans utåtriktade verksamhet utgörs av en årlig kurs som samlar deltagare från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Under FN-konferensen vid ILO i Genève följer deltagarna de delar som berör arbetstagarnas arbete om arbetslivsfrågor.

Kursens fyra delar – en helhet

Genèveskolan består av fyra kursdelar, som alla är obligatoriska i sin helhet för deltagarna.

Del 1:

Den första kursdelen består av en kortare nationell samling.

Del 2.

Därefter möts alla årets deltagare i Bryssel, för en gemensam förkurs.

Programmet för dagarna i Bryssel utgörs av ett grupparbete, som sedan blir en del i hela utbildningen vid Genèveskolan.  Programmet förutsätter att deltagarna har grundläggande kunskaper om ILO, kärnkonventionerna och det nationella ILO-arbetet. Grupparbetet ska vara relaterat till agendan för årets ILO-konferens.

Del 3.   

Efter förkursen i Bryssel arbetar deltagarna på en nätuppgift.

Syftet med nätuppgiften är att orientera sig i ILO:s konventioner och rekommendationer i anslutning till grupparbetets fokus. Deltagarna ska självständigt söka upp information om ILO och ILO:s arbete i Sverige.

Del 4.  

Någon gång i slutet av maj eller i början av juni varje år lämnar deltagarna vardagen hemma i respektive land för att bo och studera tillsammans i Genève och följa ILO-konferensen. Vistelsen avslutas med färdigställandet av en rapport.

Under de första två veckorna i Genève följer deltagarna arbetstagarnas arbete vid ILO-konferensen (ILC). Deltagarna får även ett föredrag om årets konferensagenda och de frågor som ILO arbetar med från representanter från ILO:s kontor för arbetstagare, ACTRAV. Skolan bjuder också in sakkunniga från andra internationella organisationer för att hålla föredrag för Genéveskolans deltagare. Samtidigt arbetar deltagarna i projektgrupper med sina uppgifter och möter delegater från olika länder.

Den sista veckan ska projektgrupperna skriva färdigt sina projektrapporter och presentera det färdiga resultatet för årskursen.

Förkunskaper

Kunskaper inom nordiska, internationella och fackliga frågor är en fördel för att tillgodogöra sig innehållet i kursen på bästa sätt.

Deltagarna ska arbeta i projektgrupper under hela kursen och det är därför nödvändigt att de också har erfarenhet av frivilligt studiearbete.

Språkkunskaper

När det gäller språkkunskaper så genomförs föreläsningar och arbete under förkursen både på skandinaviska och på engelska. Största delen av inläsningen inför kursen och arbetet under själva ILO-konferensen sker på engelska. Inom kurskollektivet lägger vi tonvikten på det skandinaviska (med undantag av finska och isländska). I Genève talar man franska men det går i regel bra även med engelska.

Kursledning

Skolan arbetar med en rektor och lärare som engageras för hela kursperioden. Lärarna kommer från olika nordiska länder och har en vägledande funktion. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och projektarbeten. Därutöver engageras sakkunniga för presentation av speciella områden.

För kursen 2021är Mikael Nilsson skolans rektor och Tor-Espen Stenerud lärare.

Anmälan och kostnader

Se lista över aktuella kontaktuppgifter. Ta kontakt med din nationella samordnare, din organisation eller ditt fackförbund. Du behöver en rekommendation från ditt förbund eller din organisation, eftersom det är de som betalar din kursavgift.

Om du har frågor kring själva genomförandet av kursen kontaktar du vårt gemensamma sekretariat.