Om Genéveskolan

Nordiska folkhögskolan i Genève startade redan år 1931 och har sedan dess verkat geneskolanstraeför att ge redskap och kunskap till nordiska fackföreningar och folkrörelser för att de bättre ska kunna möta globaliseringens utmaningar som t.ex. rättvisa arbetsvillkor.

Under den senare delen av 1920-talet var opinionen och tidningarna i Norden både okunniga om, och negativa till, det internationella samarbete som FN och ILO innebar. Vid ILO:s tillkomst år 1919 ställdes ett krav om att fackliga organisationer och deras medlemmar tog aktiv del i det mellanfolkliga samarbetet. Det var svårt för medlemmar i de nordiska fackliga organisationerna att studera internationella frågor och lära sig om ILO:s arbete, för att kunna delta i konferensen i Genève, då många saknade tillräckliga språkkunskaper och utbildning.

Vid Nationernas förbund, Interparlamentariska Unionen och ILO i Genève fanns de nordiska representanterna Ludvig Krabbe från Danmark, Christina L. Lange från Norge och Sven Backlund och Sture Thorsson från Sverige. De upplevde alla att ett stöd från en kunnig och aktiv folkopinion i Norden var viktig för Norden i det internationella samarbetet och valde därför att ta kontakt med de folkrörelser i Norden som var positiva till mellanfolkligt samarbete. Nordiska folkhögskolan i Genève bildades som ett resultat av detta.

Tanken var att åstadkomma ett nordiskt centrum för internationella studier. Att ge aktiva medlemmar inom de fackliga, politiska och kooperativa organisationerna en möjlighet till ett genuint nordiskt samarbete i en internationell miljö. Skolans språk var danska, norska och svenska. Redan vid skolans första kurs fick deltagarna följa ILO:s arbetskonferens.

Genèveskolan har, bortsett från ett avbrott under krigsåren 1940-1945, bedrivit bildningsverksamhet sedan dess.

”Skolan är öppen för alla, men vänder sig främst till yngre aktiva medlemmar inom de fackliga, politiska och kooperativa folkrörelserna, som inom sina egna organisationer visat vilja att göra en insats i det internationella samarbetet inom och utom Norden.”

Genèveskolans stadgar §3

NGF

Nordisk Genèveskole Forbund

Nordisk Genèveskole Forbund (NGF) ble stiftet i 1979. Forbundet er åpent for alle elever og lærere fra Den Nordiske Folkehøgskolen i Genève. NGF har ca. 300 medlemmer.

NGFs viktigste oppgave er å videreføre folkehøgskolens engasjement innen internasjonale spørsmål og nordisk samarbeid.

NGF arbeider både internt og eksternt for å spre kunnskap og forståelse for nordisk språk, kultur, historie og politikk samt for internasjonal politikk og organisasjoner.

Nordisk Genèveskoleforbund’s arbeid

NGF er en nordisk sammenslutning med medlemmer og styrerepresentasjon fra hvert av de nordiske landene. Arbeidet reguleres gjennom egne vedtekter og et handlingsprogram for forbundet.

NGF avholder møter og konferanser på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå.

Den nordiske konferansen holdes vanligvis i tilknytning til Kristi himmelfartshelgen, fra torsdag til søndag. Ansvaret for dette går på rundgang i de nordiske landene. Det avholdes årsmøte hvert år samtidig med konferansen. Av temaer som er tatt opp på konferansene de seinere år kan nevnes utviklingen i Baltikum, miljø og utvikling, fattigdomsbekjempelse, barnearbeid, ILO og framtida, bistandspolitikk og Norden og EU.

NGF arrangerer studiebesøk i og utenfor Norden. Til ILOs hovedkvarter i Genève i 1984 (i tillegg til Strasbourg og Brüssel), Genève igjen i 1991 og 1997. I 1994 gikk studiebesøket til Island og i 1999 til FN og amerikansk LO. 2012 dro vi til Hviterussland/Belarus hvor vi besøkte den frie fagbevegelsen og lederen Aleksandr Yarashuk. Vi fikk også møte opposisjonspolitikerne Valdimir Neklyaev og Sergei Wozniak på kontoret deres. I 2014 planlegger vi tur til Somaliland.

Vil du vaere med?

MEDLEMSKAP. Vil du melde deg inn stilles det en betingelse; at du enten er tidligere elev eller lærer fra ”Genèveskolen”. Som medlem kan du delta på NGF møter og arrangementer. For eventuelle spørsmål, send mail til britriise@gmail.com

MEDLEMSKONTIGENT. Medlemskontingenten utgjør en del til det nordiske arbeidet, i tillegg har de etablerte avdelingene et mindre beløp som tilleggskontingent. Dette varierer, avhengig av aktivitetsnivået i det enkelte land. http://www.ngf-norge.net/default.asp